Banka Hesap Numaralarımız

0532 584 34 35

0850 885 10 61

0212 620 06 40

0216 599 06 44

info@sanatfotograf.com

ÇALIŞMA SAATLERİ   09:00 - 18:00

KURUMSAL
Anasayfa Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

​Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Sanat Fotoğraf olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Sanat Fotoğraf, sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, risk yönetimi bilgisi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, demografik  bilgilerinizi; firmamızla hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, sosyal medya, başvuru formları araçları üzerinden, firmamız ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak ve KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen firmamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak; şirket kuralları, sözleşmeli çalışılan kurumlar, ticari kural ve yükümlülükler ve müşteri memnuniyeti yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; Resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması; Fotoğrafçılık ve Etkinlik faaliyetlerinin uygulanması için prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması; Tabi olduğumuz mevzuatlar ve firmanın iş takibi uyarınca müşterimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere kişisel bilgileriniz, mesleğiniz, firmamızla çalışma yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi; Talep etmeniz halinde sizlere albüm, görsel baskı, tanıtım ve etkinliklerden yararlanmanızı sağlamak için kimlik ve iletişim gibi bilgilerin elde edilmesi; Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için Bildirim Yönetim Sistemi’mizde kayıt altında tutulması; Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; Acente sıfatıyla sizlere sunulabileceğimiz ürün ve hizmetlerde kullanılması; İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası; Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması; Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, Sosyal Medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi; Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi; Bankamızın yurtiçi, yurtdışı şube ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi; firmamızın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi; Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası; Güvenlik sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında firmamıza ait şubelerde ve sözleşmeli çalışılan kurumlar aracılığı ile bulunduğumuz yerlerde kamera görüntülerinin kaydedilmesi; amaçlarıyla işlenmekte ve paylaşılmaktadır. Ayrıca, müşterimiz olmasanız dahi, yapacağımız çalışmalara dahil olacağınız düşünülerek risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla firmamızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların yanı sıra, müşteri grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler firmamızca belirlenir. Kişisel Verilerinizin Aktarımı Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 1. maddesinde yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle, çalışma faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflara, işbirliği yapılan kuruluşlara, program ortaklarına aktarılabilmektedir. Kişisel Verilerinizin Saklanması Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, firmamıza yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler firmamız tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, firmamız tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak; Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Merkezimize veya en yakın Şubemize bizzat elden veya noter kanalıyla info@sanatfotograf.com adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Bankamıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, iletebilirsiniz. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Bizi Arayın 0532 584 34 35

0850 885 10 61

0212 620 06 40

0216 599 06 44

Bizi Arayın 0532 584 34 35

0850 885 10 61

0212 620 06 40

0216 599 06 44

AVRUPA :

Kartaltepe Mah. Mega Center C30 K:9 N:21/57 Bayrampaşa/İstanbul

ANADOLU :

Bağdat Cad. İstasyon yolu Sok. No:3 Bostancı/İstanbul

0532 584 34 35

0850 885 10 61

0212 620 06 40

0216 599 06 44

mail ile ulaşınız
info@sanatfotograf.com

Sanat Şirketler Gurubu

Sanat fotoğraf marka tescili kapsamında, markanın kullanılması cezai sorumluluk gerektirir. Site içinde kullanılan tüm doküman yazı ve fotoğrafların telif hakkı, Sanat fotoğrafa ait olup, farklı mecralarda kullanılması, çoğaltılması ve kopyalanmasının tespiti halinde kanuni işlem uygulanacağı beyan olunur.

E-BÜLTEN ABONELİĞİ