1459082-nÇo­cuk sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uzmanı Dr. Ay­şe Öz­kul, do­ğum­dan son­ra ki ilk 6 ay­da be­bek­le­rin mut­la­ka an­ne sü­tü ile bes­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. An­ne sü­tü­nün be­be­ğin fiz­yo­lo­jik ve psi­ko­sos­yal ih­ti­yaç­la­rı­nı tek ba­şı­na kar­şı­la­dı­ğı­nı ve an­ne ile be­bek ara­sın­da bağ ku­rul­ma­sın­da önem­li rol oy­na­dı­ğı­nı söy­le­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Öz­kul, al­tın­cı ay­dan son­ra ek be­sin­le­re ge­çil­se de an­ne sü­tü­nün bir­lik­te de­vam et­ti­ril­me­si­ni öner­di.

Anne sü­tü­nün be­be­ği en­fek­si­yon­lar­dan ko­ru­yu­cu ve bü­yü­me­si­ne yar­dım­cı bir­çok fak­tör içer­di­ği­ni be­lir­ten Dr. Öz­kul, an­ne sü­tü­nün ye­ter­siz ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le al­ter­na­tif be­sin­le­re ve­ya de­vam süt­le­ri­ne ge­çil­me­sin­de çok dik­kat­li olun­ma­sı­nı söy­le­yen Dr. Ayşe Öz­kul, ek be­sin­le­rin ve ya de­vam süt­le­ri­nin kul­la­nı­mın­da be­bek­te aler­jik re­ak­si­yon­la­rın ya­nı sı­ra as­tım ve obe­zi­te gi­bi bir­çok has­ta­lık ris­ki­nin olu­şa­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti.

An­ne­nin em­zir­me­ye is­tek­li ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de di­le ge­ti­ren Öz­kul, “Süt ya­pı­mı­nı artı­ran be­lir­li bir be­sin ve­ya ilaç yok­tur. Sık em­zir­mek sü­tü çok ar­tı­rır. Yor­gun­luk ve stres, ruh­sal sı­kın­tı­lar ile en önem­li­si em­zir­me­ye is­tek­siz­lik, an­ne sü­tü mik­ta­rı­nı azal­ta­bi­lir” de­di.

ŞE­KER­Li Yİ­YE­CEK­LE­RiN FAY­DA­SI YOK

An­ne­nin gün­de 3 lit­re sı­vı al­ma­sı ve iyi din­len­me­si­nin em­zir­me dö­ne­mi için çok önem­li ol­du­ğu­nu vurgulayan Öz­kul şöy­le ko­nuş­tu: “A­şı­rı ka­lo­ri­li, şe­ker­li yi­ye­cek ve içe­cek­le­rin süt ya­pı­mı­na kat­kı­sı yok­tur.

Em­zir­me sı­ra­sın­da gün­lük ka­lo­ri ih­ti­ya­cı­na ek ola­rak 500 ka­lo­ri da­ha faz­la bes­len­me­si ye­ter­li­di­r.” An­ne sü­tü­nün zen­gin­leş­ti­ril­me­si açı­sın­dan Ome­ga 3 tak­vi­ye­si­nin ya­rar­lı ola­ca­ğı­nı söy­le­yen Öz­kul, an­ne­nin ye­di­ği so­ğan, sa­rım­sak gi­bi ko­ku­lu gı­da­la­rın da sü­tün ko­ku­su­nu de­ğiş­ti­rip be­be­ğin me­me­yi it­me­si­ne ne­den ola­bi­le­ce­ği­ni be­lir­tti.

geri_buton